SZENT ANNA OTTHON
GYŐR

9024 Győr, Öveges József u. 7.
Telefon: 96/440-540
Menü


Közlemények

Kérjük Önöket, hogy adójuk egy százalékával ismét támogassák Intézményünket.

Adószámunk:
18529681-2-08

A kedvezményezett neve:
Szentlélek Templom és Otthonfenntartó Alapítvány
 


 

 Ma 2024. június 21. péntek, Alajos napja van. Sok boldogságot!

Házirend

  

 

 

 

 

SZENT ANNA OTTHON

 

HÁZIREND

 

2020. március 1.

 

 

Jóváhagyta:

 

 

 

Szentlélek Templom- és Otthonfenntartó Alapítvány

 

Kuratóriumi Elnök

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevezető

 

I. A házirend célja, hatálya

II. Az ellátás igénybevétele

III. Tájékoztatási kötelezettség

IV. Adatkezelés, adatvédelem

V. Az együttélés szabályai

VI. A látogatók fogadásának rendje

VII. Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje

VIII.  Kapcsolattartás szabályai

IX. Az intézménybe behozható személyes használati tárgyak köre

X. Szabályok az intézmény apartmanjaira vonatkozóan

XI. Pénz- és értékkezelés szabályai

XII. Ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, a ruházat és textília tisztításának és javításának rendje

XIII. Az Intézmény napirendje

XIV. Egészségügyi és mentálhigiénés ellátás

XV. Az ellátottak érdekvédelme

XVI. Az érdekképviseleti fórum működésének részletes szabályai

XVII. Térítési díj

XVIII. Tűzvédelem

XIX. Vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok

XX. Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai

XI. Etikai kérdések

XXII. Záró rendelkezések

BEVEZETŐ

 

Tisztelt Lakóink!  Kedves Hozzátartozók!

 

Kérjük Önöket, hogy ezen „Házirendet”, mely a SZENT ANNA OTTHON belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjenek figyelmesen elolvasni, megismerni és egy olyan eszköznek tekinteni, amely az intézményi élet békés, nyugodt, szabályozott jellegének biztosítására hivatott.

Az Intézmény 1998 óta működik.

Jelenleg az engedélyezett férőhelyek száma: 385, melyből

- 4 ágyas szobában nyer elhelyezést 24 lakónk,

 

A lakók ellátásához biztosított alkalmazotti létszám: 170 fő.

 

A győrújbaráti telephely 2004-ben létesült.

Jelenleg az engedélyezett férőhelyek száma: 77.

Az intézményben működik:

-       átmeneti elhelyezést nyújtó részleg: 21 fő lakó ellátásával,

-       átlagos ellátást nyújtó részleg: 56  fő lakó ellátásával,

 

A lakók ellátásához biztosított alkalmazotti létszám: 35 fő. 

 

Intézményünk fenntartója: Szentlélek Templom-, és Otthonfenntartó Alapítvány

 

Az intézmény vezetője: Bene Orsolya

A Házirend az 1993. évi III. törvény, az 1/2000 SZCSM. rendelet, 9/1999. SZCSM. rendelet, a 29/1993 Korm. rendelet, a 340/2007 Korm. rendelet, a 36/2007 SZMM rendelet és a 8/2010 NEFMI rendeletben foglaltak alapján készült.

 

I.         A HÁZIREND CÉLJA, HATÁLYA

 

 1. A házirend célja, hogy meghatározza az intézmény belső rendjét.

2. A Házirend hatálya kiterjed az Intézményben véglegesen vagy ideiglenes jelleggel ellátást igénybe vevő valamennyi lakóra, az intézmény alkalmazottaira, az intézménynél munkát végző külső szervek dolgozóira, az intézményben tartózkodó látogatókra és az intézményben tartózkodó valamennyi idegen személyre.

 

II.        AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE

 

 

1. Az intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérésére történik. A kérelmet az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelet 1.számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtja be az intézmény igazgatójánál.

2. Amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet, az indítványt törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. Ha közöttük a kérelem, az indítvány kérdésében vita van, arról a gyámhivatal dönt.

3. Amennyiben a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, a gondnokolt intézményi elhelyezésére vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

4. Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető az igénylő háziorvosának közreműködésével végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. Beutaló határozat esetében a vizsgálatot a beutaló szerv kezdeményezi a határozat hozatalát megelőzően az intézményvezetőnél.

Az intézményvezető a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály szerinti körülmények fennállását.

 

Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.

Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, és az idősotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezető tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről.

Ha a szolgáltatást igénylő személy (törvényes képviselője) a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét vitatja, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát a fenntartónál kérheti.

5. Idősotthoni ellátás 2010. augusztus 17.-től napi 4 órát meghaladó, illetve- külön jogszabályban meghatározott –egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló igazolás alapján nyújtható.

6. Az intézmény igazgatója az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetőleg törvényes képviselőjével „Megállapodás”-t köt.

7. A 6. pontban megjelölt Megállapodás tartalmazza:

*    - az intézményi ellátás kezdetének időpontját,

*    - az ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését)

*        - az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét,

*        - a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat,

*        - egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, továbbá az annak beszámítására, valamint teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat.

8. Az intézmény igazgatója a kérelmek nyilvántartása alapján, a beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről.

9. Az intézmény igazgatója indokolt esetben az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezéséről gondoskodik, melyet a kérelemben fel kell tüntetni.

 

10. Soron kívüli ellátás esetei:

- önmaga ellátására képtelen, és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna és az ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg;

- a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt;

*        - szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé;

*        - kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.

11. A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet.

12. Több, soron kívüli elhelyezési igény esetén az intézmény igazgatója haladéktalanul intézkedik az előgondozás lefolytatásáról. Ezt követően az intézmény bizottságának és a fenntartó képviselőjének (továbbiakban: bizottság) bevonásával dönt az ellátást kérők elhelyezésének sorrendjéről.

A bizottságban:

1.   Az intézmény orvosai

2.   Részlegvezető

3.   Gazdasági vezető

4.   Fenntartó képviselője vesz részt.

13.  Ha az új soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény alapján az elhelyezést kérő azonnali elhelyezéséről kell gondoskodni, a bizottság véleménye telekommunikációs eszköz útján is beszerezhető. Ilyen esetben az intézmény igazgatója írásban feljegyzi a megbeszélés eredményét, amelyet később a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek.

14.  Soron kívüli elhelyezést csak az intézményben rendelkezésre álló üres férőhelyekre lehet biztosítani.

 

 

 

 

15.  Az intézményi férőhely elfoglalását követően az intézmény orvosa megvizsgálja az ellátást igénybe vevő új lakót. Az otthon igazgatója szükség esetén intézkedik a külön jogszabály szerinti ápolási-gondozási feladatok ellátásáról. Az intézmény igazgatója az ellátás igénybevételét követő egy hónapon belül gondoskodik az egyénre szabott gondozási terv elkészítéséről.

16.  Az ellátást igénybe vevő panasszal fordulhat az intézmény igazgatójához vagy az érdekképviseleti fórumhoz, ellátott jogi képviselőhöz, ha az intézmény a Megállapodásban vállalt kötelezettségét nem teljesíti. Amennyiben az ellátást igénybe vevő személy a panasszal kapcsolatos intézményvezetői intézkedést vitatja, akkor további panasszal a fenntartó Szentlélek Templom-, és Otthonfenntartó Alapítványhoz fordulhat.

 

III.      TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

 

1. Az intézménybe való felvételkor az intézmény igazgatója vagy az általa megbízott személy (GAZDASÁGI VEZETŐ) a lakó és hozzátartozója számára tájékoztatást ad:

*        - az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről;

*        - az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;

*        - a lakó és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és visszatérés rendjéről;

*        - a panaszjogok gyakorlásának módjáról;

*        - az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;

*        - az Intézmény Házirendjéről;

*        - a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről;

*        - a lakó jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.

2. A lakó és hozzátartozója az otthonba való felvételkor köteles:

*    - nyilatkozni az 1. pontban meghatározott tájékoztatásban foglaltak tudomásul vételéről, tiszteletben tartásáról;

        -  adatokat szolgáltatni az Intézményben vezetett nyilvántartásokhoz;

    *- nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és a lakó, továbbá a közeli hozzátartozója személyi azonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli az Intézmény vezetőjével.

 

IV.       ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

 

1. Az Intézményben az ellátott lakókról az intézmény nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza:

- a kérelmező személyes adatait

- a lakó tartására köteles személy, illetve törvényes képviselője személyazonosító adatait,

- az intézményi ellátásra való jogosultság feltételeire és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat,

- az intézményi ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó döntést,

- az intézményi ellátásra való jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat,

- az intézményi ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját,

- a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a követelés behajtására, valamint elévülésére vonatkozó adatokat.

2. A fenti nyilvántartásokból adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható.

3. A lakó a személyére vonatkozó adatok tekintetében a betekintési, a helyesbítési vagy törlési jogának érvényesítése mellett kérheti a jogai gyakorlásához szükséges adatainak közlését az Intézmény vezetőjétől.

4. Az Intézmény a nyilvántartásában kezelt adatokat személyes azonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatja, illetve azokból statisztikai célra adatot szolgáltathat.

 5. Az intézményben az adatkezelésre és az adatok védelmére egyebekben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII., valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezései az irányadók.

V.        AZ EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI

 

1. Az Intézmény lakóinak, valamint alkalmazottainak egymáshoz való viszonya a személyiség tiszteletére épül.

2. Az Intézmény lakóinak alkotmányos jogait az intézmény alkalmazottai és a lakók egymás között is kötelesek tiszteletben tartani. Külön felhívjuk a figyelmet egymás személyi tulajdonának kölcsönös tiszteletben tartására.

3. Az Intézmény valamennyi lakójával szembeni elvárás, hogy az Intézmény által nyújtott ellátást az intézményi jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt, lehetőség szerint társai nyugalmának megzavarása nélkül vegye igénybe.

4. Az esti lepihenés után a lakószobában lévő televízió és/vagy rádió használata a szobatársak egyértelmű, közös beleegyezésével történhet. A közös helyiségekben (pl. társalgók, galéria) lévő eszközök használhatók az esti lepihenés után is, azonban ez csak oly módon történhet, hogy a többi lakótárs pihenését ne zavarja.

5. Az Intézmény lakói az intézmény közös helyiségeit (pl. társalgók, folyosók, ebédlő, stb.) szabadon használhatják.

6. Az otthon lakója más lakók által használt lakószobában csak az ott lakók együttes beleegyezésével tartózkodhat.

7. Az Intézmény apartmanjaihoz kulcsok biztosítottak. Ezek használatát abban az esetben tanácsoljuk, ha az egy-, illetve kétágyas lakószobák lakói átmenetileg nem tartózkodnak szobájukban.

Az említett szobák belülről kulccsal történő bezárását esetleges egészségi

állapotukban bekövetkező problémák, illetve személyes biztonságuk érdekében nem ajánljuk, ill. javasoljuk a kulcs zárból történő kivételét.

8. Az Intézmény jelen Házirendjének betartása mindazon személyek számára kötelező, akikre a Házirend hatálya kiterjed.

9. Az Intézmény Házirendjének súlyos megsértéséről abban az esetben van szó, ha a lakó társai nyugalmát, pihenését, magatartásával tartósan zavarja, lakótársaival, illetőleg az Intézmény dolgozóival szemben durva, agresszív viselkedést mutat, valamint ha indokolatlanul 24 órán túl bejelentés nélkül távol marad.

10. Az Intézményben az intézmény lakói csak az apartmanokban dohányozhatnak a tűzvédelmi szabályok betartásával. Tilos a dohányzás ágyban fekve! A több férőhelyes lakórészekben, a szobákban dohányozni tilos! A lakók az arra kijelölt helyen dohányozhatnak!

11. Tisztelettel kérjük az otthon lakóit, hogy a lakásokban kerüljék a nyílt láng használatát (gyertya, mécses..). Ezzel védve a saját és a lakótársaik testi épségét.   

12. Az Intézmény alkalmazottai, valamint az otthon területén tartózkodó – nem ellátott – személyek kizárólag a dohányzásra kijelölt helyeken dohányozhatnak!

13. Az Intézményben alkohol árusítása tilos.

Az Intézményben a kulturált és alkalomszerű alkoholfogyasztás nem tiltott. A túlzott alkoholfogyasztás azonban nem megengedett, sőt kifejezetten tiltott azokban az esetekben, amikor annak nyilvánvaló egészségügyi következményei kimutathatóak, illetve a túlzott alkoholfogyasztás az Intézmény rendjének, a lakók nyugalmának megsértését vonná maga után. Ez esetben az alkoholfogyasztás korlátozható.

14.  Az Intézmény igazgatója évente legalább egy alkalommal lakógyűlést tart, melyen tájékoztatást ad a lakók részére az Intézmény életéről, eseményeiről és a tervekről. A lakógyűlésen az Intézmény lakói szabadon kifejthetik véleményüket és javaslataikat.

 

VI.       A LÁTOGATÓK FOGADÁSÁNAK RENDJE

 

1. Az Intézményben meghatározott látogatási idő nincs, a napirend szerinti időszakban várjuk lakóink hozzátartozóit vagy vendégeit, téli időszámítás időszakában lehetőség szerint 8 óra és 18 óra közötti időben, a nyári időszámítás időszakában pedig 8 óra és 20 óra között.

2. Kérjük látogatóinkat, hogy érkezésüket minden esetben szíveskedjenek a bejelenteni.

3. A látogatókat az Intézmény lakói szobájukban vagy a társalgókban fogadhatják.

4. A látogatás időtartama alatt egyéb közösségi helyiségek használata is megengedett.

5. Felhívjuk kedves látogatóink szíves figyelmét az intézményi vagyon, illetve az intézményi tulajdon tiszteletben tartására! 

6. A végső stádiumban levő ellátottakat a hozzátartozók bármikor látogathatják, a nap 24 órájában.

 

VII.     AZ INTÉZMÉNYBŐL VALÓ ELTÁVOZÁS ÉS VISSZATÉRÉS RENDJE

 

1. Az Intézményben a lakók személyes szabadsága korlátozva nincs, de az Intézményt csak a Házirendben foglaltak szerint hagyhatják el.

2. A lakó bármikor szabadon elhagyhatja az Intézményt. A lakó eltávozása csak abban az esetben tagadható meg, ha kezelőorvosának szakvéleménye – a lakó önmagát vagy másokat veszélyeztető egészségi állapot miatt – az eltávozást nem javasolja.

3. Az Intézmény lakóinak nyugalma érdekében ajánlott, hogy a lakók este 20 óra után már ne hagyják el az intézményt.

4. Az eltávozást (napi eltávozást is) a lakó az Intézmény igazgatója által kijelölt személynek (vezető ápoló, osztályvezető ápoló, szolgálatban levő nővér) előzetesen be kell, hogy jelentse.

5. Az Intézmény lakója távollétéről való visszatérése esetében elvárt, hogy a bejelentett  időpontban, a lakótársak zavarása nélkül történjék.

6. Az Intézmény a 24 órán túli eltávozását, ill. visszatérését köteles bejelenteni az Intézmény igazgatója által megbízott személynek, aki a visszatérés tényét a „távollétek nyilvántartása” füzetbe bejegyzi.

7. Amennyiben az Intézmény lakója távolléte során a visszatérésben bármilyen módon gátolt, vagy távollétét bármilyen okból meg kívánja hosszabbítani, azt írásban, vagy indokolt esetben telekommunikációs eszközön köteles az Intézmény igazgatójának, vagy az általa megbízott személynek bejelenteni.

8.  Indokolatlan távolmaradásnak minősül az előzetesen be nem jelentett távolmaradás, illetőleg ha a lakó visszaérkezésének akadályát 12 órán belül nem jelzi.

9. Nem minősül indokolatlan távolmaradásnak, ha a lakó neki fel nem róható okból marad igazolatlanul távol.

 

 

VIII.    KAPCSOLATTARTÁS SZABÁLYAI

 

 

1. Az Intézmény lakói korlátozások nélkül, szabadon tarthatják kapcsolataikat lakótársaikkal.

2. Az egymás közötti kapcsolattartás során azonban kérjük betartani a Házirend V. Együttélés szabályai című fejezetében leírtakat.

3. A Lakók a hozzátartozóikkal való személyes kapcsolattartást a látogatáson kívül eltávozás formájában is gyakorolhatják.

4. Az Intézmény lakója a telefonközponton keresztül a mindenkori díjszabás szerinti térítés mellett tud helyi és távolsági beszélgetést kezdeményezni.

5.A győrújbaráti telephelyen jelenleg a nővérszobákból van lehetőség a hozzátartozókkal való telefonkapcsolatra.

 

IX.      AZ INTÉZMÉNYBE BEHOZHATÓ SZEMÉLYES HASZNÁLATI TÁRGYAK KÖRE

 

1. Az Intézmény lakói elhelyezési, raktározási nehézségek miatt csak korlátozott mennyiségben hozhatnak magukkal személyes használati tárgyakat.

2. Az intézmény apartmanjaiba korlátozás nélkül, behozható személyes használati tárgyak:

*        - személyes ruházat

*        - tisztálkodó szerek;

*        - személyes használati tárgyak

*    - bútor, dísztárgyak, növények

2.1.Az intézmény átmeneti elhelyezést nyújtó részébe az évszakoknak megfelelő személyes ruházat, a legszükségesebb személyes használati tárgyak és a személyes higiénét biztosító eszközök hozhatók be.

3. Az intézménybe szükség szerint behozható:

*        - rokkant kocsi, tolókocsi, járókeret, szoba WC, és egyéb gyógyászati segédeszköz, vagy ápolást-gondozást segítő eszköz.

4. Az Intézménybe az Intézmény igazgatójával egyeztetve behozható:

*        - személygépkocsi, kerékpár, bútor, nyugágy, kerti szerszám, szokásosnál nagyobb mennyiségű vagy értékű arany-ezüst ékszer.

5. A behozott, személyes használatban tartott tárgyak, értékek megőrzésére, megóvására az Intézmény vezetősége és személyzete fokozott figyelmet fordít, a lakókat is erre ösztönzi, de teljes felelősséget csak az értékmegőrzési szabályoknak megfelelően leadott tárgyakért, értékekért vállal. A személyes használatban lévő tárgyakért elsősorban tulajdonosuk felel!

6. Kérünk minden lakót, hogy csak a személyes szükségletnek megfelelő mértékben tartsanak maguknál pénzt, értéktárgyakat. 

 

X. SZABÁLYOK AZ INTÉZMÉNY APARTMANJAIRA VONATKOZÓAN

           

1. Az apartmanok átalakításával kapcsolatos igényeket az ellátott, illetve törvényes képviselője köteles minden esetben a Fenntartóval engedélyeztetni. A Fenntartóval történő előzetes egyeztetést követően lehet megkezdeni az apartmanokban az átalakításokat, akadálymentesítéseket, kapaszkodók, korlátok, légkondicionálók, kamerák felszerelését.

2. Ha az ellátott, illetve törvényes képviselője a Szentlélek Templom és Otthonfenntartó Alapítvány tulajdonában lévő apartmanjában az átalakítást, felszerelést a Fenntartó tudomása, engedélyezése nélkül végzi el, ebben az esetben a Fenntartó kötelezheti a korábbi állapot visszaállítására, károkozás esetén helyreállítására. A felszólítást a Fenntartó írásban teszi meg 30 napos határidő megjelölésével.

 

 

 

 

XI. PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉS

 

1. A Lakók értéktárgyaikat, készpénzüket a pénztárban megőrzésre tanúk jelenlétében, elismervény ellenében értékhatártól függetlenül átadhatják.

2. Az Intézmény a lakók megőrzésre átadott pénzét, értékpapírjait és értéktárgyait letétként kezeli. Az ellátottól átvett készpénz 200.000-Ft összeghatárig a letéti pénztárban kezelhető, az ezen felüli összeget pénzintézetben, betét formájában kell megőrizni.

3. A letétek kezelése az intézmény Pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerint történik.

4. A lakóktól átvett készpénzt az intézmény takarékbetétkönyvben helyezi el, amelyet páncélszekrényben őriz.

5. A letéteket kezelő pénztáros a lakóktól átvett pénzt és egyéb értéket kívánságra bármikor – legkésőbb 2 munkanapon belül – kiadja a tulajdonosának.

6. Az Intézmény lakóinak lehetőségük van kisebb beszerzéseik (pl. gyümölcs, kávé, cukorka, cigaretta, stb.) fedezetére készpénzük ún. – nővérkasszában – történő elhelyezésére. A megőrzésre leadott összegek egyenlege lakónként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

7. A nővérkasszák kezelői a bevásárlással és az ügyintézéssel megbízott felelős személyzet. Ezen feladatot kizárólag az Intézmény igazgatója által megbízott dolgozók láthatják el teljes anyagi felelősséggel, akik ezt külön írásbeli nyilatkozatban kötelesek tudomásul venni.

8. A nővérkasszák kezelői a megőrzésre leadott pénzekről szigorú számadásként kezelt, hitelesített füzetet vezetnek, melyben lakónként egyedileg nyilvántartják az ott elhelyezett készpénzt, befizetésre bevételi pénztárbizonylatot, kifizetésre kiadási pénztárbizonylatot használnak.

9. Mind a befizetést, mind a kifizetést a lakónak alá kell írnia. Ha a lakó nem tudja a nevét aláírni, a be-, illetőleg a kifizetés két intézményi dolgozó jelenlétében történhet, akik aláírásukkal igazolják azt.

10. A lakó elhalálozása esetén az intézmény a lakó nevén nyilvántartott letétet a hagyatéki eljárás szabályai szerint bejelenti a közjegyzőnek.

 

 

XII.        RUHÁZATTAL, TEXTÍLIÁVAL, TISZTÁLKODÓSZEREKKEL VALÓ ELLÁTÁS, A

RUHÁZAT ÉS TEXTÍLIA TISZTÍTÁSÁNAK ÉS JAVÍTÁSÁNAK RENDJE

 

 

1. Az Intézmény a lakók részére szükséges intézményi textíliát (ágynemű, terítők, függönyök, törülközők stb.) biztosítja. Saját ágynemű használatára is lehetőség van, ezt azonban az Intézmény igazgatójával előzetesen egyeztetni szükséges.

2. Az Intézmény lakói részére ruházatot az otthon raktárkészletéből, illetve költségvetéséből akkor biztosít, ha a lakó nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal. A lakó által igényelt ruházat összetételéről, mennyiségéről az Intézmény igazgatója dönt.

3. A lakók saját ruházatát egyedi azonosítóval kell ellátni. Szükség esetén a megjelölésben az Intézmény személyzete segítséget nyújt.

4.  Az intézményi és a lakók személyi tulajdonában lévő textíliák, ruházat mosásáról, javításáról az Intézményünk mosodája gondoskodik, ezért a lakóknak külön fizetni nem kell. Idegen szolgáltatónál végeztetett mosás, vegytisztítás költségeit a lakók fizetik, azonban a lebonyolításban kérésre az Intézmény dolgozói segítséget nyújtanak.

5. Egyéni mosásra a saját fürdőszobákban van lehetőség.

5.1.A győrújbaráti telephelyen az egyéni mosásra a saját fürdőszobákban nincs lehetőség.

6. Az Intézmény a lakók részére a legalapvetőbb tisztálkodási szereket (szappan, fogkrém, sampon, WC papír) biztosítja.

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII.   AZ INTÉZMÉNY NAPIRENDJE

 

1. Étkezés: napi háromszori étkezést, ebből naponta egy meleg – szükség esetén diétás –étkezést biztosítunk.

*        - reggeli:                                             7.30 - 8.30 óráig,

*        - ebéd:                                                12.00 -13.30 óráig,

*        - vacsora:                    önálló időbeosztással ill. 18.00 óráig

2. Gyógyszerosztás: étkezésekkor, illetve az orvos előírása szerint.

3. Csendes pihenő: 13 órától 14.30 óráig.

4. Esti tisztálkodás: 20 óráig.

5. A televíziót  22 óráig lehet nézni úgy, hogy mások nyugalmát ne zavarja.

 

XIV.    EGÉSZSÉGÜGYI ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS ELLÁTÁS

 

1. A lakók általános orvosi ellátásáról az Intézmény orvosa gondoskodik heti 5, ill. Győrújbarát telephelyünkön heti 2 alkalommal rendelési időben és szükség esetén.

2. Orvosi rendelési idők:

Győrben hétfőtől – péntekig 08.00 – 12.00 ;

Győrújbaráti telephelyen: heti két alkalommal (hétfő-csütörtök) 2 -4 óra

3. A lakók számára esetenként egyéb szakorvosi szűrővizsgálatokra történő bejelentkezést szervezünk és eljutást biztosítunk szükség szerint.

4. Az Intézmény a lakók számára szükséges gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket a mindenkori szakmai rendeletben meghatározottak szerint biztosítja. A lakók eltávozása, távolléte esetén gyógyszert 30 napra ad az Intézmény; hosszabb távollét esetén a lakó az orvostól receptet kap.

5. Amennyiben az Intézmény orvosa az otthon lakóját szakrendelésre vagy kórházba irányítja, úgy lehetőség van az Intézmény gépkocsijának

Térítésmentes igénybevételére. A fekvőbetegek szállítása a Betegszállítók igénybevételével történik.

6. Mentálhigiénés ellátás keretében biztosítjuk a személyre szabott bánásmódot, – a személyes igények figyelembevételével – a lakók egyéni és csoportos foglalkoztatását, részükre az intézményen kívüli és belüli programok szervezését. A mentálhigiénés munkatársak segítséget nyújtanak a lakók részére a hivatalos ügyek intézésében, hivatalos levelek megírásában, támogatják az intézményen belüli kisközösségek kialakulását, a családi és társas kapcsolatok fenntartását.

Az Intézmény alapfeladatait meghaladó programok önköltségesek.

 

XV.     AZ ELLÁTOTTAK ÉRDEKVÉDELME

 

1. Az Intézmény igazgatója az ellátás igénybevételekor a jóváhagyott, jelen intézményi Házirend 1 példányát átadja a leendő lakónak.

2. A lakó, hozzátartozója valamint a lakó jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet panasszal élhet az Intézmény igazgatójánál vagy az érdekképviseleti fórumnál (a továbbiakban: panasz kivizsgálására jogosult):

- az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségei megszegése esetén;

- az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.

3. A panasz kivizsgálására jogosult köteles 15 napon belül értesíteni a panasztevőt az elé terjesztett panasz kivizsgálásának eredményéről. A szükséges intézkedések egyidejű megtételével felhívja a figyelmet a sérelem orvoslásának esetleges más módjaira is.

4. A lakó, hozzátartozója valamint a lakó jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet panasszal a SZENTLÉLEK TEMPLOM-, ÉS OTTHONFENNTARTÓ ALAPÍTVÁNYHOZ fordulhat,  ha:

- a panasz kivizsgálására jogosult határidőben nem intézkedik,

- intézkedésével nem értenek egyet.

5. Az Intézménnyel jogviszonyban állók és ellátásra jogosultak érdekvédelmét a más módon nem orvosolt panasz esetében az érdekképviseleti fórum látja el.

6. A beteg és ellátott jogi képviselő munkáját az intézménynek törvényben előírt kötelessége segíteni, számára a fogadó órák lehetőségét biztosítani, ill. az időpontról a lakókat tájékoztatni.

XVI.      AZ ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM

MŰKÖDÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI

 

Az Érdekképviseleti Fórum székhelye:

Szent Anna Otthon, Győr, Öveges J. u. 7.

1. Érdekképviseleti Fórum feladatai:

- előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal, valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat,

- megtárgyalja az Intézményben élők panaszait, és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé,

- tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban,

- intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.

2. Az Érdekképviseleti Fórum tagjai

Az Érdekképviseleti Fórum tagjai az általuk képviseltek demokratikus választása, illetve kijelölés alapján nyerik el tisztségüket, az alábbiak szerint:

- az ellátottak közül választás útján 2 fő

- választás alapján az ellátottak törvényes képviselői közül 1 fő

- választás során az Intézmény dolgozói képviseletében 1 fő

- kijelölés alapján a fenntartó képviseletében 1 fő

Az Érdekképviseleti Fórum tagság megszűnik az alábbi feltételek fennállásának esetében:

- az Érdekképviseleti fórum megbízatásának megszűnésével,

- a tag által az elnöknek megküldött írásos lemondása esetén, illetve az elnöknek a fenntartó képviselőjének megküldött írásos lemondása esetén,

- ellátott és törvényes képviselő tag esetében: az ellátott intézeti jogviszonyának megszűnésével

- a dolgozók képviseltét ellátó tag esetén a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével

- a tag halálával

A tagság megszűnése esetén 60 napon belül új tag megválasztásáról kell gondoskodni.

3. Az Érdekképviseleti Fórum működése

A választás lebonyolításáért, illetve az Érdekképviseleti Fórum alakuló ülésének összehívásáért az Intézmény vezetője, vagy az általa megbízott személy felelős. Az érdekképviseleti Fórum tagjai az alakuló ülésen elnököt választanak maguk közül, megbízásának időtartama igazodik az Érdekképviseleti Fórum megbízatásának időtartamához. Az Érdekképviseleti Fórum üléseit az elnök vezeti.

Az érdekképviseleti Fórum valamely tag, vagy az Intézmény lakóinak, dolgozóinak, vagy az intézmény vezetőjének az elnökhöz intézett írásbeli kérelmére ül össze.

Az érdekképviseleti Fórum döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza meg. Az Érdekképviseleti Fórum akkor szavazóképes, ha a tagok legalább 2/3-a jelen van, akik közül az ellátottak és a törvényes képviselők által delegált tagok együttesen a jelenlévők legalább 50%-a.

Az Érdekképviseleti Fórum kezdeményezésére az Intézmény vezetője 15 napon belül köteles írásban válaszolni. Az Érdekképviseleti Fórum ülései számára az Intézmény helyiséget biztosít.

4. Az Érdekképviseleti Fórum üléseinek dokumentálása

Az Érdekképviseleti Fórum üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

XVII.  TÉRÍTÉSI DÍJ

 

1. Az Intézményben az ellátásért térítési díjat kell fizetni. Az intézményben fizetendő térítési díj (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbözete.

2. Az Intézményi térítési díjat a fenntartó a SZENTLÉLEK TEMPLOM-, ÉS OTTHONFENNTARTÓ ALAPÍTVÁNY állapítja meg.

3. Az Intézmény lakói által fizetendő térítési díj összegéről (személyi térítési díj) az Intézmény vezetője legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül írásban értesíti a fizetésre kötelezettet.

4. Ha az Intézményi ellátásban részesülő a havi jövedelméből nem tudja megfizetni az intézményi térítési díj mértékével azonos térítési díjat. az intézmény vezetője  személyi térítési díjat állapít meg. Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat ellátási napra és hónapra vetítve kerül meghatározásra.

5. Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át.

Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését legfeljebb három év időtartamra vállalhatja, amely időtartam meghosszabbítható.

5.1. Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét.

5.2. Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni.

5.3. Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.

6. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet alapján a távollétkor fizetendő térítési díjat a következőképpen kell megállapítani:

- két hónapot meg nem haladó távollét idejére a személyi térítési díj 20%-a

- két hónapot meghaladó távollét idejére:

- egészségügyi intézményben történő kezelés időtartamára a napi személyi térítési díj 40%-a

- egyéb esetben a napi személyi térítési díj 60%-a

7. Az Intézmény emelt szintű férőhelyein az ellátás megkezdésekor egyszeri hozzájárulást kell fizetni, melynek mértéke az éves emeltszintű normatíva hétszerese.

8. Ha a gondozás öt éven belül – a haláleset kivételével – megszűnik, az egyszeri hozzájárulásnak a fennmaradó évekre jutó időarányos részét, napra pontosan kiszámolva a fenntartó visszafizeti.

9. A térítési díj, illetőleg az egyszeri használatbavételi díj megállapítására, beszedésére, elszámolására, nyilvántartására vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

 

XVIII. TŰZVÉDELEM

 

1. Az intézmény lakói az apartmanokban kötelesek megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat.

2. Az intézménybe behozott saját használatú és tulajdonú elektromos berendezések, háztartási gépek biztonságos működéséért felelősséget nem vállalunk.

3. A beköltözés illetve a bentlakás során adódó villanyszerelési munkálatokat kizárólagosan az intézmény villanyszerelője végezheti el.

4. Az apartmanok konyháiban található villanyrezsókat fokozott figyelem mellett szabad csak használni, használat után azonnal le kell kapcsolni és köré még használaton kívül is tilos pakolni.

5. Az intézmény vezetősége fenntartja a jogot arra, hogy megszüntesse a villanyrezsó használatát azokban az esetekben, ha a bentlakó saját és mások biztonsága azt megkívánja.

 

XIX.               VALLÁSGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

1. Az Intézmény lakói vallásukat szabadon gyakorolhatják.

2. Az Intézmény lehetőséget biztosít a különféle vallási felekezetek képviselői, papjai, lelkészei számára a lakók meglátogatására, a velük való rendszeres kapcsolattartásra.

3. Az Intézmény lakói szobájukban, vagy az intézmény közösségi helyiségeiben szabadon fogadhatják az egyházak képviselőit, az egyéni vallási-lelki szükségletekhez.

4. A közösségi vallásgyakorlás színhelye a kápolna.

 

 

XX.        AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY

MEGSZŰNÉSÉNEK SZABÁLYAI

 

1. Az intézményi jogviszony megszűnik:

*        - az az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,

*    - a lakó halálával.

- az átmeneti elhelyezést biztosító osztályon a szerződés lejártakor lehetőség van az elhelyezés meghosszabbítására.

2. Az Intézmény lakójának, illetve törvényes képviselőjének kezdeményezése alapján az Intézmény igazgatója az intézményi jogviszonyt megszűnteti a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában, a Megállapodásban foglaltak szerint.

3. Az Intézmény igazgatója az intézményi jogviszonyt megszűnteti, ha a lakó:

- másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,

- ha a házirendet súlyosan megsérti.

Felmondási idő 60 nap.

4. Az Intézmény igazgatója az ellátás megszűntetéséről, valamint a megszűntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a lakót, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszűntetéssel a lakó, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben az Intézmény az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítja, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.

5. Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az Intézmény igazgatója értesíti a lakót, illetve törvényes képviselőjét:

- a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről,

*- az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről,

*- az Intézménnyel, illetve a lakóval szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges előterjesztési és rendezési módjáról.

 

XXI.   ETIKAI KÉRDÉSEK

 

1. Az Intézményben történő ellátásért a lakók térítési díjat fizetnek, így az ellátásért egyéb juttatást az Intézmény nem kér.

2. Az Intézmény alkalmazottja nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az intézmény jogos érdekeit bizonyíthatóan sérti, jó hírét veszélyezteti.

3. Az Intézmény minden alkalmazottjának titoktartási kötelezettsége van.

4. Az Intézmény minden alkalmazottja köteles a lakókkal, azok hozzátartozóival szemben udvarias, előzékeny magatartást tanúsítani.

5. Az alkalmazottaknak a lakóktól, illetve hozzátartozóiktól ajándékot, pénzt, vagy bármi más vagyoni előnyt kérnie és/vagy elfogadnia nem szabad.

 

 Tisztelt Lakók! Tisztelt Hozzátartozók!

 

Jelen határozat a Házirend ideiglenes melléklete, be nem tartása a Házirend megsértésének minősül!

 

Látogatási rend: az intézményben mindenkor érvényben lévő rendelkezések szerint meghatározva.

 

Kijárási tilalom: az intézményben mindenkor érvényben lévő rendelkezések szerint meghatározva.

 

Felvételi eljárásrend: Saját otthonából új ellátott felvétele és kórházból át, illetve visszavett ellátottak esetén az orr/nasophryngealis törletminta SARS-Cov-2 PCR vizsgálat szükségességét a NNK által kiadott szociális intézetekre vonatkozó Eljárásrend határozza meg.

 

Egyéb tájékoztatás: manikür, pedikür, fodrászat, illetve gyógymasszőr szolgáltatás igénybevétele a mindenkori intézményi rendelkezés szerinti útmutató szerint.

 

Intézményvezető külön engedélyével a kijárási tilalom alatt:

 

- indokolt esetben (egészségügyi vizsgálatok céljából)

- különösen méltányolható helyzetben lehet elhagyni az intézményt.

 

Ennek feltétele 24 órán belüli visszatérés esetén az önként vállalt 10 napos karantén. Erről minden esetben teljeskörüen tájékoztatásban részesítjük lakóinkat. A járványügyi intézkedések mindenki számára kötelezően betartandóak.

A járványügyi  érdekből hozott intézkedésekre, egyéni rendelkezésre jogosult személy az intézmény orvosa és az intézmény vezetője.

 

Bene Orsolya

intézményvezető

 

Győr, 2020.09.14.

 

 

 

 

 

 


 
Geléria


Kezdőlap | Hírek, események | Történet | Győrújbaráti lakóotthonrész | Intézményi kapcsolatok | Lelkiség | Foglalkozások | Képgaléria | Szolgáltatások | Elérhetőség | Megközelíthetőség | Jelentkezés | Ellátottjogi képviselő | Archívum | Házirend | Álláshirdetés
weboldal tervezés: IRQ